گلدان های صراحی فیروزه کوبی

3.450.000 تومانگلدان سراحی 40 سانتی
1.550.000 تومانگلدان سراحی 30 سانتی
1.250.000 تومانگلدان سراحی 25 سانتی
930.000 تومانگلدان سراحی 20 سانتی
580.000 تومانگلدان سراحی 16 سانتی
430.000 تومانگلدان سراحی 14 سانتی

تنگ فیروزه کوبی شلغمی / تنه گرد

30سانتی : 1100000 تومان

 

 35 سانتی : 1550000تومان

 

 42 سانتی : 2600000تومان

 

45 سانتی : 3800000 تومان

 

50 سانتی : 4500000تومان

 

55 سانتی : 6000000 تومان

 

60 سانتی : 7000000تومان

شکلات خوری پايه دار فیروزه کوبی ( مس و فيروزه كوب)

سوپر ارتفاع 66 سانتی : 12000000 تومان

 

ارتفاع 60  سانتی :9500000 تومان

 

 50 سانتی : 6000000  تومان

 

40 سانتی :3950000 تومان 

 

33 سانتی : 2500000 تومان

 

30 سانتی : 2100000 تومان

 

27 سانتی : 1950000 تومان

 

 25 سانتی : 1500000 تومان 

 

20سانتی  : 1250000 تومان 

 

 18 سانتی : 910000 تومان

شکلات خوری دخلی مس و فیروزه

سایز نقلی ارتفاع 15 سانت : 600000 تومان 

 

سايز 1 ارتفاع 20 سانت : قيمت 1100000 تومان 

 

سايز 2 ارتفاع 23 سانت  : قيمت 1500000 تومان 

 

سايز 3 ارتفاع 28 سانت  : قيمت 2100000 تومان 

 

سايز 4 ارتفاع 33 سانت  : قيمت 2800000  تومان

آجیل خوری / میوه خوری فیروزه کوبی

سایز نقلی ارتفاع 15 سانت : 600000 تومان 

 

سايز 1 ارتفاع 20 سانت : قيمت 1100000 تومان 

 

سايز 2 ارتفاع 23 سانت  : قيمت 1500000 تومان 

 

سايز 3 ارتفاع 28 سانت  : قيمت 2100000 تومان 

 

سايز 4 ارتفاع 33 سانت  : قيمت 2800000  تومان